Shri Maruthi Stotram श्री मारुती स्तोत्रमं

Lord Hanumana

भीमरूपी महारुद्रा वज्र हनुमान मारुती ।
वनारी अंजनी सुता, रामदुता प्रभंजना ।। १ ।।

महाबळि प्राणदाता सकळा ऊठवी बळे ।
सौख्यकारी दुःखहारी दुत वैैष्णव गायका ।। २ ।।

दिननाथा हरिरुपा सुंदर जगदंतरा ।
पाताल देवता हंता, भव्य सुंदरलेपना ।। ३ ।।

लोकनाथा जगंनाथा, प्राण दाता पुरातना ।
पुन्यवंता पुन्यशिला पावना परितोषका ।। ४ ।।

ध्वजांगे ऊचळी बाहो, आवेशा लोटला पुढे ।
काळाग्नी काळरुद्राग्नी देखताकापती भये ।। ५ ।।

ब्रम्हांडि पायीलीनेनो, आवाळे दंत पंगति ।
नेत्राग्नि चालील्या ज्वाळा, भ्रुकुटि ताठिल्या बळे ।। ६ ।।

पुच्छ ते मुरुडिले माथा, किरीटि कुंडलेबरी ।
सुवर्नाकटीकासोटी घंटा किंकीनि नागरा ।। ७ ।।

ठकारे पर्वता ऐसा नेटका सडपातळु ।
चपळांग पाहता मोठे महाविद्युलते परी ।। ८ ।।

कोटि च्या कोटि ऊड्डाने झेपावे ऊत्तरेकडे ।
मद्रादरि सारखा द्रोनु क्रोधे ऊत्पाटिला बळे ।। ९ ।।

आनिला मागुति नेला,आला गेला मनोगती ।
मनासी टाकिले मागे, गतिसी तुलना नसे ।। १० ।।

अनुपासुनी ब्रम्हांडा ऐवढा होत जातसे ।
तयासी तुलना कैसे मेरुमंदार धाकुटे ।। ११ ।।

ब्रह्माण्डा भोवते वेढे वज्र पुच्छे करु शके ।
तयासि तुलना कैैसि ब्रम्हांडि पाहता नसे ।। १२ ।।

आरक्त देखिले डोळा, ग्रासिले सुर्यमंडळा ।
वाढता वाढता वाढे, भेदिले शुन्य मंडळा ।। १३ ।।

धन, धान्य, पशुवृद्धी, पुत्र, पौत्र समग्रहि ।
पावती रुप विद्यादी, स्तोत्र पाठे करुनिया ।। १४ ।।

भुतप्रेत समदांधी, रोगव्याधी समस्तही ।
नासती तुटती चिंता, आनंदे भीमदर्शने ।। १५ ।।

हे धरा पंधरा श्लोकी, लाभली शोभली बरी ।
द्रुढ देवो निसंदेहो, संख्या चंद्रकुळागने ।। १६ ।।

रामदासी अग्रगन्यु कपिकुळासी मंडनु ।
रामरुपी अंतरात्मा दर्शने दोश नासति ।। १७ ।।

ईति श्री रामदास कृतं संकटनिरसनम ।
श्री मारुति स्तोत्र संपुर्नम ।।

Leave a Reply